THE WUW IS OPEN FOR BUSINESS
(even if you aren't vegan)

Da n00by sho!!!111

From Wiki User Wiki
Jump to: navigation, search

WARNING:CONTAINS N00BY CONTENT

dis iz a sho!!!!111 buy mi dis timez!!!!111

kerukturz

n00b 1

hee is meeee!!!111

n00b 2

hee is may frend!!!!!!111

n00b 3

hee is raikoo!!!!!!!!!!!11111

badstar

he iz may frend!!!1111111

ryan bloofocks

he is bloo and seckzee

i m a ball

he iz badstarz frend!!!!!!11111111

supuhr sayam

he is a man hoo maykz cameoz in sum episodes

da episodes

  • da beech - me n00b 2 and n00b 3 gou 2 da beech wiff badstar
  • hyatuzz - we al rimimbur dis ant gou 2 da mal wiff badstar ryan bloofocks and i m a ball